+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

SLOVNÍK POJMŮ POUŽÍVANÝCH V POJIŠŤOVNICTVÍ

A

akceptace

uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění

akumulovaný dluh

v investičním pojištění – je pohledávka pojistitele za klientem pro neuhrazení správních nákladů.Akumulovaný dluh vzniká v době, kdy na smlouvě nejsou ještě žádné akumulační počáteční jednotky a jsou strhávány poplatky za vedení účtu a rizikového pojistného. Akumulovaný dluh je úročen.

aktuální hodnota individuálního účtu

celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finančních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

alokační poměr

poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů. Pojistník má nárok na změny alokačního poměru.

all risk

pojištění pro případ všech rizik. Druh pojištění zaměřený na pojištění pro případ všech rizik, které pojištěný má, případně ty, které při vykonávání dané činnosti ohrožují jeho, jeho majetek a jiné zájmy. Jedná se o náročné pojištění vyžadující dokonalé posouzení rizikovosti klienta

anuita

platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

asistenční služba

jedná se o komplexní pomoc klientům, kteří se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého trvalého pobytu (např. oprava motorového vozidla, obstarání právních služeb).

asociace pojišťoven

instituce, jejímž úkolem je organizování vzájemné spolupráce a pomoci při zabezpečování společných zájmů pojišťoven.

assistance

komplexní zabezpečení potřeb klientů pojišťovny při jejich cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Služba zahrnuje například obstarání opravy poškozeného vozidla, jeho odtažení či zvláštní péči ve zdravotnickém zařízení.

atomový pool

sdružení více pojistitelů či zajistitelů s cílem spojit finanční zdroje pro případ krytí atomového rizika. Zřizuje se nejdříve na národní úrovni a až pak se stává členem mezinárodního sdružení.

B

běžné pojistné

pojistné stanovené za pojistné období.

bonifikace

bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

bonusové podílové jednotky

v investičním pojištění – dle podmínek pojistitele může mít klient nárok na připsání bonusu ve formě bonusových jednotek za každý měsíc setrvání v pojištění a za každou platbu pojistného.Za tento bonus jsou nakupovány bonusové podílové jednotky, které se dále zúročují společně s penězi v dluhopisovém fondu.Hodnota podílové jednotky je stejná jako prodejní cena podílové jednotky v dluhopisovém fondu.Klientovi vzniká nárok na výplatu „Bonusu“ pouze při pojistné události (smrt nebo dožití) Při jiném ukončení smlouvy nárok na bonus zaniká.

bolestné

dávka, která se poskytuje v případě odškodňování úrazů. Výši náhrady hodnotí lékař podle příslušné právní normy. Obdobnou dávkou je takzvaná náhrada za ztížení společenského uplatnění, kterou se z pojištění odpovědnosti odškodňují trvalé následky zdravotního poškození.

bonus

sleva z pojistného poskytovaná v určitých případech .

bonus

v investičním pojištění – viz bonusové jednotky.

bonus za bezeškodní průběh

sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody

cena jednotek

nákupní a prodejní.

nákupní cena

je cena, za kterou se tvoří počty jednotek.Nebo-li je to cena, za kterou se nakupují jednotky fondu.

prodejní cena

je cena, za kterou jsou ohodnoceny jednotky ve fondu a jsou „ k dispozici“ klientovi. Nebo-li je to cena, za kterou se jednotky prodávají.

C

cizozemské vozidlo

vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky.

cizí věci

pokud je v pojistné smlouvě dohodnuto,vztahuje se pojištění i na movité věci ve vlastnictví jiných osob, a to za předpokladu, že je pojištěný převzal na základě smlouvy.

časová cena

cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

částečný odkup

v investičním pojištění – jedná se o výplatu peněz na základě žádosti klienta. Částečný odkup=všechny akumulační jednotky. U jednorázového pojištění je možno vybrat vše nad minimální výši fondu pro jednorázové pojištění dle podmínek pojišťoven. U běžného pojistného je možno vybrat maximálně veškeré pojistné zaplacené až po druhém roce trvání pojištění. ( dle podmínek pojišťoven)

čekací doba

doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).

činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností

zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou a další činnosti se souhlasem ministerstva.

D

denní odškodné

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na toto plnění však vzniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená ve všeobecných pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

diverzifikace

je nástroj, jak snížit investiční riziko. Diverzifikovat znamená : – neinvestovat vše do jediného nebo několika málo cenných papírů(ne pouze akcie jednoho podniku) – neinvestovat vše do jednoho typu cenných papírů ( ne pouze dluhopisy nebo pouze akcie) – neinvestovat vše do cenných papírů jediného odvětví ( ne pouze např. internetové firmy) – neinvestovat vše do cenných papírů jedné země – neinvestovat vše v jednom okamžiku ( diverzifikace v čase). Výhoda je v pravidelném investování, např. měsíčně…

doba nezbytného léčení

časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu nebo vynásobením sjednané denní dávky průměrným počtem dnů nutných k léčení daného úrazu.

dodání na trh

je skutečné předání výrobku třetímu. Předáním vykonané práce je její převzetí objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou.

dohled v pojišťovnictví

rozhodování a kontrolní činnost v zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveném rozsahu prováděné Českou národní bankou v soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu.

domovský členský stát

členský stát, ve kterém se nachází sídlo pojišťovny.

dožití

den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Pojištěnému je vyplacena finanční částka snížená o srážkovou daň, která se vypočítá jako 15% z rozdílu mezi pojistným plněním a hodnotou zaplaceného pojistného.

doložka, klauzule

omezení, podmínka, výhrada ke smlouvě

E

excedent

část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru

F

finanční dohled

kontrola hospodaření pojišťovny, zejména její platební schopnosti, tvorby technických rezerv, včetně matematických rezerv, finančního umístění podle tohoto zákona, dodržování zvláštními právními předpisy stanovených administrativních a účetních postupů a spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů.

flotilové pojištění

jedná se o pojištění několika vozidel najednou za výhodných podmínek.Může se jednat o havarijní pojištění , povinné ručení včetně doplňkového připojištění.

franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odčetnou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odčetná se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.

H

havarijní pojištění

pojištění motorových vozidel jak pro případ škod, jejichž vznik a velikost řidič vozidla nemohl ovlivnit, tak i pro případ škod jím zcela nebo zčásti zaviněných. Automobil, motocykl či přívěs je možno pojistit jednak plným, jednak omezeným havarijním pojištěním. V plném bývá kryto riziko živelní, odcizení, vandalismu a havárie. Z pojištění bývá vyloučeno funkční namáhání, přirozené opotřebení, nesprávná obsluha nebo údržba, řízení osobou bez řidičského oprávnění a podobně. V omezeném havarijním pojištění bývá pojištěno pouze živelní riziko a odcizení vozidla, přičemž bývá rozlišováno odcizení celého vozidla a jeho části či výbavy.

hrubá nedbalost

je takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů nebo předpisů vydaných na základě nich, anebo smluvně převzatých povinností, jehož důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení jejich následků (např. porušení protipožárních předpisů, závažné porušení technologických pravidel, závažné porušení pravidel silničního provozu, činnost pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek apod.), hrubou nedbalostí je vždy takové jednání, které bylo příčinou vzniku škodné události a pro které byla byla osoba pravomocně odsouzena pro nedbalostní čin.

I

individuální účet klienta

účet pojistníka tvoří celkový počet akumulačních podílových jednotek vynásobených prodejní cenou podílových jednotek klientem zvolených fondů. Tvoří se ze zaplaceného pojistného a případnými bonusovými jednotkami.

indexová doložka

Indexová doložka způsobuje každoroční zvyšování pojistné částky (včetně pojistných částek doplňkových pojištění sjednaných v pojistné smlouvě) i sjednaného pojistného. Aktualizace se provádí podle růstu indexu spotřebitelských cen, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem. Je prováděna k výročnímu dni počátku pojištění..Na jejím základě dochází k zachování reálné hodnoty pojistné částky inflačním vyrovnáním .

individuální účet –

účet, vedený pojišťovnou k pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami nakoupenými za běžné, jednorázové a mimořádné pojistné.

intervence

činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění

J

jednorázové pojistné

pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

jiná majetková škoda

je jakákoliv škoda vyplývající ze škod usmrcením, na zdraví nevo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk.

K

kancelář pojistitelů

profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti.

kapitalizace

jedna z forem akumulace kapitálu; zvýšení základního kapitálu o zisky a rezervy

kapitálové životní pojištění

je kombinací pojištění a spoření. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění osobám oprávněným v pojistné smlouvě (oprávněné osobám). V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému.

karenční lhůta

sjednaná denní dávka je vyplácena od určitého dne pracovní neschopnosti tj. po uplynutí karenční doby. Záleží na klientovi, jakou délku karenční doby si sjedná, resp. od kterého dne chce pobírat sjednanou denní dávku. Přitom platí, že čím kratší karenční doba, tím vyšší pojistné.

kontrolní činnost ministerstva

kontrola dodržování tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanovených pravidel regulujících provozování činností v soukromém pojišťovnictví, včetně finančního dozoru a dozoru nad činností pojišťovny ve skupině.

krádež vloupáním

za krádež vloupáním se považuje přisvojení si, poškození nebo zničení pojištěné věci poté, co bylo prokazatelně překonáno ochranné zabezpečení v místě pojištění, tj. pokud pachatel vnikl do místa pojištění prokazatelně pomocí nástrojů jiných než určených k řádnému otevření, pokud není použití těchto nástrojů nade vší pochybnost prokázáno, platí, že žádné nástroje použity nebyly. Nebo vnikl do místa pojištění pomocí klíčů, kterých se zmocnil loupeží.

L

likvidace pojistné události

soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

likvidátor

pracovník pojišťovny, který provádí likvidaci pojistných událostí, tedy určuje míru oprávněnosti nároku klienta a na základě propočtu stanoví výši pojistného plnění.

loupež

za loupež se považuje užití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se věci v místě pojištění nebo při přepravě mimo místo pojištění, při které dojde k přisvojení si, poškození nebo zničení pojištěné věci.

M

malus

znevýhodnění pojištěného formou přirážky k pojistnému například za vyšší než průměrnou četnost pojistných událostí. Je opakem bonusu.

mimořádné pojistné

je pojistné zaslané na účet investičního pojištění se speciálním variabilním symbolem nad rámec běžného pojistného. Toto pojistné se investuje do akumulačních podílových jednotek příslušných fondů dle výběru klienta.

N

nadpojištění, přepojištění

nesmí nastat – jednalo by se o stav, kdy pojistná částka, dohodnutá v pojistné smlouvě je větší, než pojistná hodnota pojištěného předmětu

nahodilá skutečnost

skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

následné pojistné

druhá a každá další platba pojistného.

návratný vklad

najednou vložené pojistné na začátku pojištění. Pravidelné pojistné se platí samo z výnosů. Celý vklad zvýšený o úrok a podíly na výnosech je na konci pojištění vrácen zpátky.

nezasloužené pojistné

část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

neživotní pojištění

soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 39/2004 Sb.

nová cena

cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

O

obmyšlený

oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle § 817 Občanského zákoníku.

obnosové pojištění

soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

obrat

u právnických osob – jsou to veškeré příjmy z činnosti a nakládání s veškerým majetkem, pokud tvoří předmět daně z příjmu právnických osob.

obrat

u fyzických osob – jsou to veškeré příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud tvoří předmět daně z příjmu fyzických osob.

obvyklá/obecná cena

cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a místě pojištění

odkupné (odbytné)

část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění. Odbytné je částka, na niž má nárok ten, kdo s pojistitelem uzavřel pojistnou smlouvu, a to na základě jeho žádosti zrušení životního nebo důchodového pojištění při splnění stanovených podmínek. Výplatou odbytného pojištění zaniká

oprávněná osoba

osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

orgán evidence

správní orgán, který vede evidenci vozidel.

osoba s účastí na řízení pojišťovny nebo zajišťovny

osoba, která není členem statutárního nebo dozorčího orgánu pojišťovny nebo zajišťovny, jejím prokuristou nebo zástupcem její pobočky a která na základě dohody, účasti na pojišťovně nebo zajišťovně nebo na základě jiné skutečnosti podstatným způsobem ovlivňuje její činnost.

osoba blízká

rozumí se příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

P

podílová jednotka

základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty daného fondu. Má přesně určenou hodnotu. Veškeré platby na investiční životní pojištění probíhají prostřednictvím nákupu a prodeje podílových jednotek. Podílové jednotky jsou : Počáteční PPJ, Akumulační APJ a Bonusové jednotky BPJ. Ceny jednotek : prodejní a nákupní.

podílový fond

portfolio různých typů investic, spravovaných pojišťovnou nebo jejím zmocněncem výhradně pro účely životního pojištění.

podíly na výnosech

částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem Nárok podílu na zisku současná právní úprava výslovně neupravuje. Vodítkem je však ustanovení § 13 odst.1. zák. č. 185/1991 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že všeobecné pojistné podmínky musí obsahovat principy, podle kterých se pojištění budou podílet na přebytcích pojistného, tedy i formu nároku na podíl na zisku. I když se tato úprava vztahuje na všechna pojištění, má největší význam v životním pojištění. Pojistitelé zejména u životních a důchodových pojištění poskytují podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z umístění prostředků rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích

podpojištění

stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

pojistitel

právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví

pojistka

písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

pojistná částka

v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného.

pojistná doba

doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

pojistná hodnota

nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

pojistná smlouva

právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

pojistná událost

nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

pojistné

úplata za soukromé pojištění. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

pojistné nebezpečí

možná příčina vzniku pojistné události.

pojistné období

časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit

pojistné plnění

peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

pojistné podmínky

podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.

pojistné riziko

míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

pojistně-technická rezerva

daňově uznané volné peněžní prostředky určené k použití v budoucím účetním období, resp. v budoucích pojistných obdobích. Smyslem používání technických rezerv je zabezpečit, aby hospodářské výsledky daného účetního období nebyly zkreslovány náklady nebo výnosy věcně patřícími do jiného účetního období. Technické rezervy nahrazují dřívější účelové pojistné fondy, zejména základní rezervní fond a fond rezerv životního pojištění.

pojistník

osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.

pojistný kmen

soubor uzavřených pojistných smluv.

pojistný podvod

jednání, kterého se dopouštějí fyzické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Je posuzován jako trestný čin podle § 250a trestního zákona – pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 12 let. Pojistného podvodu se dopustí každý, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, nebo úmyslně vyvolá pojistnou událost nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. Příklady : – zamlčování podstatných údajů – úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav,velikost rizika,výše škody,důvod vzniku, doložené doklady..) – úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody – úmyslné způsobení škody ( autonehoda, ublížení na zdraví..), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním. – nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost pojištění již poškozené věci jako nové ( např. havarovaného vozidla). – různé kombinace uvedených jednání

pojistný zájem

oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

pojistný rok

je doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího výročního dne počátku pojištění.

pojištění cizího pojistného rizika

je pojištění, které uzavírá pojistník na cizí riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka.

pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

bývá jedním z možných připojištění k pojištění domácnosti, lze si jej také většinou sjednat samostatně. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí škodu někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému proplatí. Jedná si o situace, kdy někomu způsobíme újmu na zdraví, na jeho majetku, způsobíme finanční škodu. Může jít např. o situace, kdy omylem něco rozbijeme, vytopíme sousedy a nebo škodu způsobí náš pes či děti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.

pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti

pojištění kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Může se vztahovat i na nemovitost ve stavbě či demolici. Bývá součástí pojištění staveb nebo domácnosti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých ško

pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozní činností a za výrobek

pojištění pro případ, že pojištěný způsobí škodu pojištěnou provozní činností třetím osobám. Má pak právo, aby v případě takové události za něho pojišťovna tuto škodu uhradila.

pojištěný

osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.

pojišťovací agent

právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou.

pojišťovací činnost

uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny (dále jen „finanční umístění“), uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost).

pojišťovací nebo zajišťovací makléř

právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy.

pojišťovací zprostředkovatel

právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.

pojišťovna

tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu.

pojišťovna z jiného členského státu

právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti.

pojišťovna z třetího státu

právnická osoba se sídlem na území jiného státu, než je Česká republika nebo členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor, jíž bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti.

poplatky

pojistitel je oprávněn účtovat pojistníkovi poplatky za správu pojištění a další poplatky uvedené ve Specifikaci podmínek pojištění, do kterých má zájemce o pojištění či pojistník právo u pojistitele nahlédnout a které by měl převzít při sjednávání pojištění s dalšími doklady.

Správní poplatky: za správu fondu, za změnu alokačního poměru,za převod podílových jednotek, za vedení účtu pojistníka, při zániku pojištění, při částečném odkupu, při mimořádné informaci o stavu účtu … hradí se snížením počtu AJP na účtu pojistníka. Pouze poplatek za správu fondu se strhává ze všech jednotek PPJ + APJ) Poplatek za rizikové pojistné – společnost si strhává rizikovépojistné a to za riziko smrti klienta, které na sebe přebírá dle definice pojistné události. Společnost garantuje, že v případě smrti vyplatí maximum z hodnoty fondu a zaplaceného pojistného.Kladný rozdíl mezi zaplaceným pojistným a hodnotou fondu je to riziko, které na sebe pojišťovna přebírá za které si účtuje rizikové pojistné. Jedná se o haléře až koruny měsíčně a hradí se snížením počtu akumulačních podílových jednotek APJ. Poplatek za úhradu počátečních nákladů (hradí se snížením počtu počátečních podílových jednotek PPJ)

poškozený

osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.

povinné ručení

obecně zažité označení povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla

požár a související nebezpečí

(požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla)- za požár se považuje oheň v místě pojištění, který vznikl nebo se rozšířil mimo určené ohniště Požárem není působení užitkového ohně jako tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo elektrickém zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.

povodeň

za povodeň se považuje zaplavení území vodou, která vystoupila z břehů vodního toku nebo nádrže následkem přírodních jevů ( deště, tání, chodu ledů apod.) nebo následkem poruchy vodního díla.

prevenční povinnost

základní úprava povinnosti předcházet škodám je obsažena v ustanoveních § 415 až § 419 občanského zákoníku. Generální prevence je obsažena v § 415, stanoví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním prostředí. Všeobecná prevenční povinnost je závaznou právní povinností a její nedodržení je třeba vyložit jako chování, které je v rozporu s právem a je tedy chováním protiprávním.

provozování pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky

každá trvalá přítomnost (usazení se) pojišťovny z členského státu na území jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém má tato pojišťovna sídlo; tato přítomnost může mít formu organizační složky podniku, jako např. agentury, nebo může být kanceláří vedenou vlastním personálem pojišťovny nebo osobou, která je sice nezávislá, ale má trvalé oprávnění jednat za pojišťovnu stejně, jako by jednala agentura.

přepětí

za přepětí se považuje napěťová špička v elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře v souvislosti s úderem blesku. Dále škody způsobené elektrickou energií na vinutí elektromotorů.

přerušení provozu (šomáž)

neboli zastavení práce je druh pojištění sloužící k náhradě následných škod způsobených v důsledku primární majetkové škody. Následnou škodou se zpravidla v přerušení provozu rozumí ušlý zisk a fixní náklady, které vznikají během přerušení či omezení provozu. Jedná se o mzdy, pojistné, splátky úvěru, leasingu, náklady na ostrahu, pevné platby za energie apod.

převod z fondu do fondu

v investičním pojištění – na žádost klienta společnost jednou ročně zdarma převede peníze z fondu investičního pojištění do jiného fondu investičního pojištění. Tento převod je prováděn tak, aby převedená hodnota peněz byla zachována.

připojištění

pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek.

příslušenství pojistného kmene

práva a povinnosti, které vyplývají z těchto pojistných smluv, a finanční umístění přiměřené tomuto pojistnému kmeni.

provize

odměna, kterou vyplácí pojišťovna zprostředkovateli za získání klienta. Vyměřuje se obvykle ze získaného pojistného.

připojištění

pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

R

regres

postih ze strany pojišťovny, značící právo pojišťovny na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Tato práva mohou směřovat vůči pojištěnému, nebo vůči třetím osobám, jestliže porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na zvětšení rozsahu pojistné události, způsobil-li pojištěný škodu následkem opilosti, atd.

regres

postih ze strany zdravotních pojišťoven – jedná se o regresní náhradu ZP vynaložených na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby , zaměstnance v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného v těch případech, kdy z odpovědnosti za škodu na zdraví či usmrcením, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění.

regulovaný trh

je takový trh, kdy právní předpisy z důvodu veřejného zájmu a ochrany spotřebitele vymezují práva a povinnosti účastníků trhu, zejména těch, kteří nabízejí zboží nebo službu s cílem, aby dostáli svým (finančním) závazkům. Aplikace práv a povinností do praxe je kontrolována státem nebo kompetentním úřadem zřízeným či určeným zákonem. Příkladem regulovaného trhu může být finanční nebo pojistný trh. Například provozování pojišťovací činnosti upravuje zákon o pojišťovnictví, který vymezuje práva a povinnosti pojišťoven a kompetence dohledu. Primární legislativu připravuje regulátor (MF) a sekundární legislativu (prováděcí vyhlášky k zákonům) ČNB

renta

důchod z pojištění odpovědnosti za škody, jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti, eventuálně nákladů na výživu pozůstalých.

rezerva na škody vzniklé, nahlášené ale nezlikvidované

rezerva patří mezi rezervy na pojistná plnění. Výše rezervy se stanoví jako souhrn nákladů na pojistná plnění vypočítaných pro jednotlivé pojistné události. Nelze –li výši rezervy stanovit tímto způsobem, použijí se matematicko-statistické metody.

rizikový kapitál

částka splatná v případě smrti, od které se odečte matematická rezerva.

riziko

nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace.

roční pojistné

pojistné, které pojistník zaplatil za rok pojištění. Nutno odlišit roční netto pojistné, které na rozdíl od ročního pojistného neobsahuje področní přirážky

S

samostatný likvidátor pojistných událostí

fyzická nebo právnická osoba, která provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.

sesedání půdy

se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

sesouvání půdy,zřícením skal nebo zemin

se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouvání půdy není sesedání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb ( např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu).

skupinové pojištění

soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.

smluvní ujednání

pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

solventnost

schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.

soubor věcí / zařízení

je tvořen věcmi stejné/obdobné povahy/charakteru či účelu.Je-li sjednáno pojištění souboru, vztahuje se pojištění i na věci, které se staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy . Věci, které přestaly být součástí pojištěného souboru, pojištěny nejsou.

splacený stav

v investičním pojištění – na žádost klienta nebo po neplacení pojistného po dobu 6-ti měsíců, je převedeno pojištění do splaceného stavu, tzn. Klient přestává platit běžné pojistné a je mu zredukováno pojistné plnění pro případ smrti pouze na hodnotu fondu( společnost již nevyplácí maximum z hodnoty fondu nebo zaplaceného pojistného). Za převod do splaceného stavu se „účtuje „ poplatek ve formě snížení počtu počátečních jednotek, které ještě nebyly použity na pokrytí počátečních nákladů.

splnitelnost závazků

prokazatelná schopnost pojišťovny nebo zajišťovny uhradit všechny závazky vzniklé z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti včetně závazků splatných v následujících účetních obdobích.

spoluúčast

v pojistných smlouvách se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě, o jejíž výši se pak snižuje pojistné plnění.Uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodnotou, případně kombinací těchto veličin.

správa pojištění

soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv.

státní dozor

úkolem státního dozoru v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele.

storno

předčasné ukončení pojištění. Nutno odlišit od odkupu životních pojistek, což je sice také předčasné ukončení, ale není to storno.

škodní průběh

slouží k vyhodnocování výhodnosti pojistného vztahu pro klienta i pro pojistitele. Stanovuje se jako podíl (v %) vyplacených škod a vytvořených rezerv za neuzavřené škody vůči zaplacenému pojistnému za určité období. Škodní průběh se stanovuje samostatně pro každý druh pojištění.V některých případech ( např. u havarijního pojištění, pojištění přepravy..) lze ujednat, že v případě příznivého škodního průběhu se pojištěnému vrací část zaplaceného pojistného. Jako čistý škodní průběh se označuje výpočet, kdy je zaplacené pojistné sníženo o kalkulované správní náklady pojišťovny.

škodní událost

skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

škodou na zdraví

je tělesné poškození osoby.

škodou na věci

je poškození nebo zničení věci.

škodové pojištění

soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

T

technická úroková míra (TÚM)

zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.

technické rezervy

představují hodnotu budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění. Pro stanovení předpokládaných závazků se využívá zejména matematických metod. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 13 a násl.).

trvalé následky úrazu

tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

tuzemská pojišťovna

právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví.

U

užíváním věci

se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo nemovitou ( ne však právo užívání prostoru v nemovitostech) podle práva ve svém užívání ( nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat její užitné vlastnosti.

Ú

úder blesku

za úder blesku se považuje bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc, tj. přímý zásah blesku, při němž proud blesku zcela nebo z části prochází pojištěnou věcí a zanechá viditelné stopy na stavebních součástech nebo elektroinstalaci v místě pojištění.

úmyslné zavinění

předpokládá se, že škůdce chtěl výsledek. U přímého úmyslu se pak předpokládá, že škůdce věděl, že svým jednáním způsobí škodu nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit. V případě nepřímého úmyslu škůdce věděl,že škodu může způsobit a pro případ , že ke škodě dojde s tím byl srozuměn. Určení úmyslu je velmi důležité pro vznik povinnosti pojišťovny plnit z pojištění odpovědnosti za škodu. Úmyslně způsobená škoda bývá totiž zpravidla pojištění vyloučena.

úraz

neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

užíváním věci

se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo nemovitou ( ne však právo užívání prostoru v nemovitostech) podle práva ve svém užívání ( nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat její užitné vlastnosti.

V

vandalismus

za vandalizmus se považuje úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci. K úmyslnému poškození dochází při krádeži vloupáním nebo se může jednat o úmyslnou škodu způsobenou např. nánosem a nástřikem barev, či chemikálií ( sprejeři..)V pojištění se může jednat o dvě rizika, třeba v nabídce upřesnit.Pojištěný je vždy povinen způsobenou škodu oznámit Policii ČR.

vichřice

krupobití – za škodu způsobenou vichřicí , krupobitím se považuje bezprostřední působení vichřice, krupobití na pojištěnou věc, nebo vržení předmětu na pojištěnou věc způsobené vichřicí. Za vichřici se považuje proudění vzduchu dosahující v místě pojištění min. rychlosti 75 km/hod.

vinkulace pojištění

vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. Vinkulace může být provedena pouze se souhlasem pojištěného a rovněž její zrušení lze provést jen se souhlasem banky, resp. jiné finanční instituce, v jejíž prospěch bylo pojištění vinkulováno.

věci převzaté

v pojištění odpovědnosti podnikatele – je-li ujednáno ve smlouvě, jedná se pojištění odpovědnosti za škodu na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

věci v užívání

v pojištění odpovědnosti podnikatele –je-li ujednáno ve smlouvě, jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu na věcech , které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu.

věci vnesené

v pojištění odpovědnosti podnikatele –je-li ve smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění odpovědnosti pojištěného (např.ubytovací zařízení, hotely..) na škodu vyplývající z právních předpisů,která vznikla na věcech, které byly přineseny do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány pojištěnému nebo některému z jeho pracovníků, pokud ke škodě došlo prokazatelně v době trvání pobytu poškozeného v ubytovacím zařízení.

vozidlo

silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.

vstupní věk

věk pojištěného, zjištěný jako rozdíl mezi rokem vzniku pojištění a rokem narození pojištěné osoby.

všeobecné pojistné podmínky

úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy

výluky z pojištění

věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich nelze připojistit za zvýšené pojistné.

výroční den počátku pojištění

je den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění

výpověď

každý účastník může pojistnou smlouvu vypovědět do dvou měsíců po jejím uzavření. Výpovědní lhůta činí 8 dní. Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět písemně nejméně 6 týdnů před koncem každého pojistného období, nejdříve však poté, kdy bylo zaplaceno pojistné alespoň za jeden rok. Pojistitel může od smlouvy v případě, že zjistí nepravdivé či neúplné zodpovězení písemných dotazů odstoupit.. Právo odstoupení může pojistitel uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil.

výrobek

jakákoliv movitá nebo nemovitá věc, která byla vyrobena za účelem uvedení na trh. Za odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se považuje i odpovědnost za škodu způsobenou vadou vykonané práce po jejím předání. Výrobkem nejsou výsledky duševní tvůrčí činnosti a jiné obdobné činnosti, jako např. projekty,posudky všeho druhu, audity, software, grafická úprava textu apod.

Z

začátek pojištění

den kdy začíná pojištění, tj. datum sjednané na pojistné smlouvě

zájemce

pro účely pojištění se rozumí, že zájemce je osoba-klient, který má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem.

zajistitel

přebírá část rizika, kterou by jinak nesl prvopojistitel sám. Cenou za poskytnutí zajistné hodnoty je zajistné, které platí prvopojistitel zajistiteli

zajištění – pojištění pojišťovny

pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.

zajišťovací činnost

uzavírání smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou, které jsou předmětem této smlouvy, (dále jen „zajišťovací smlouva“), uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajišťovnami, správa zajištění a poskytování plnění ze zajišťovacích smluv. Součástí zajišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny.

zajišťovna

právnická osoba, jejíž činnost je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území ČR, která provozuje zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla.

zánik, zrušení

podobně jako u ostatních smluv, pojištění zaniká dohodou smluvních stran. Dohoda se uzavírá písemně a kromě termínu zániku pojištění obsahuje způsob vzájemného vyrovnání závazků. Nejčastějším způsobem zániku pojištění, je uplynutí doby, na kterou bylo sjednáno.

záplava

za záplavu se považuje zaplavení území bez přirozeného nebo dostatečného odtoku povrchových vod následkem atmosférických srážek nebo soustředěným odtokem srážkových vod, tzv. dešťový příval.

zasloužené pojistné

část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

zelená karta

mezinárodní karta automobilového pojištění. Doklad o sjednání povinného ručení a vydává ho příslušná pojišťovna u které je povinné ručení sjednáno. Na základě jejího předložení v zahraničí provede zahraniční pojišťovna likvidaci škod způsobených třetím osobám provozem motorového vozidla a poskytne mu právní pomoc.

zemětřesení

zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně podle makroseizmické stupnice MSK – 64, charakterizující účinky zemětřesení ( trhliny ve zdech, poškození komínů, posunutí se i větších předmětů apod.).

zkrat

zkratem se rozumí poruchový stav v elektrickém systému, který je charakterizován zkratovým proudem s destrukčními účinky ( tepelnými, mechanickými).

zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví

odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

zproštění od placení

pojistník je zproštěn povinnosti platit pojistné, jsou-li splněny předepsané podmínky, přičemž nároky z celé pojistné smlouvy zůstávají zachovány.

Ž

životní pojištění

je pojištění pro případ smrti, dožití určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, anebo pro případ jiné pojistné události.

živelní pojistná nebezpečí

rozumí se požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu tzv. Flexa, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení, povodeň nebo záplava.