+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Vše co byste měli znát, pokud si půjčujete nebo půjčujete. Základní slovníček pojmů, je hlavně pro vaši orientaci o čem dluhy a problematika dluhů je. Nový Občanský zákoník dnes již některé výrazy nepoužívá, ale pro naši lepší srozumitelnost a pochopení této oblasti ponechávám slovníček v lidské řeči. Pokud bude nutné, vždy je možné k danému pojmu dohledat v rámci platné legislativy svůj ekvivalent (náhradu).

DLUH

– půjčené peníze

DLUHOVÁ PAST

– dluh stále roste i přesto, že je splácen

DLUŽNÍK

– ten kdo si půjčil peníze

DRAŽBA

– prodej majetku

EXEKUCE

– zabavení majetku

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

– dokument opravňující k zabavení majetku

EXEKUTOR

– úřední osoba, která zabavení majetku provádí

INSOLVENCE

neschopnost dlužníka platit své dluhy

JISTINA

– částka, kterou si půjčujeme

LICHVA

– půjčení peněz za vysoké úroky

NOTÁŘ

– úřední osoba (dědictví aj.)

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

– splátkový kalendář dluhu s přímou vykonatelností

OSOBNÍ BANKROT

– úpadek dlužníka (oddlužení)

PRÁVNÍ MOC

– stav konečného, závazného a nezměnitelného

PŘÍMÁ VYKONATELNOST

– okamžitá splatnost

PŘÍSLUŠENSTVÍ

– ostatní příslušné částky k jistině (úrok, úrok z prodlení, smluvní pokuty, poplatky aj.)

ROZHODČÍ SOUD

– mimosoudní řešení sporů

RPSN/úrok

– cena půjčených peněz (roční procentní sazba nákladů)

RUČITEL

– ten kdo se za někoho zaručí

SMLOUVA

– dohoda – právní jednání dvou či více stran

SPLATNOST

– datum/termín, do kdy má být dluh uhrazen

SPOLUDLUŽNÍK

– stojí společně a nerozdílně vedle dlužníka

UZNÁNÍ DLUHU

– dlužník věřiteli potvrzuje, že dluh mezi nimi existuje

ÚROK Z PRODLENÍ

– cena půjčených peněz v případě nesplácení dluhu

VĚŘITEL

– ten, kdo peníze půjčil

ZÁSTAVA

– záruka zajišťující dluh