+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Jak může majetek v manželství ohrozit exekuce? Manželství je instituce, kdy vstupem do něj se dvojice individualit stává společnou jednotkou nejen společenskou, ale taky ekonomickou. Pokud se budoucí manželé před svatbou nedohodnou jinak a nestvrdí dohodou/smlouvou, vzniká po svatbě společné jmění manželů. Jednoduše řečeno všechen majetek nabytý za manželství se sesype na jednu hromadu, která je společná a bezpodílová.

Může exekutor sáhnout na společné jmění obou manželů, pokud se některý z manželů předlužil a vznikl za ním exekuční titul?

 

Odpověď: Ano, pokud je dluh součástí společného jmění. To znamená, že dluh, který vznikl před svatbou, do společného jmění nepatří, ale dluh, který vznikl po svatbě – ano.

Co patří a nepatří do společného jmění manželů

  • Součástí společného jmění manželů je prakticky všechno, co si za trvání manželství pořídíte. Nově i zisk nebo pohledávky z výlučného majetku jednoho z manželů.

  • Součástí společného jmění nejsou věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů (třeba zubní kartáček, pěna na holení, ale také třeba invalidní vozík).

  • Součástí společného jmění není ani nic, co jednomu z manželů někdo daruje nebo co zdědí (pokud poslední vůle neříká něco jiného).

  • Stejně tak nepatří do společného jmění odškodnění za nejrůznější nemajetkové újmy a to, co dostanete jako náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

  • Podle občanského zákoníku jsou součástí společného jmění také dluhy převzaté za trvání manželství, pokud se netýkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Důležitou změnou oproti dřívějšku je, že převzít lze jen dluhy soukromoprávní, ne veřejnoprávní, do společného jmění tedy nebudou patřit například (výlučné) dluhy na daních, povinnost platit výživné na dítě a další.

Jak svůj majetek můžeme i v rámci manželství chránit?

 

Můžeme využít jiných režimů společného jmění manželů jako jsou:

Smluvený režim

  • Snoubenci i manželé mohou uzavřít smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění. Tato smlouva však nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a nesmí se svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby (například věřitele) – ledaže by se smlouvou souhlasila. Pokud nesouhlasí nebo o vzniku smlouvy nevěděla, má tato třetí osoba řadu právních prostředků, jak se proti ní bránit.

  • Smlouva musí obsahovat ujednání o tom, který manžel bude spravovat společné jmění nebo jeho součást a jakým způsobem. Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje; může se týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů.

Režim založený rozhodnutím soudu

  • Je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela společné jmění zruší nebo zúží jeho stávající rozsah. Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Závažný důvod může být i to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby. Jedná-li manžel při správě společného jmění způsobem, který je ve zřejmém rozporu se zájmem druhého manžela, rodiny nebo rodinné domácnosti, a snoubenci nebo manželé neuzavřeli smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění, může soud na návrh druhého manžela rozhodnout, jakým způsobem bude společné jmění spravováno.

Režim oddělených jmění