+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Téměř každý zástupce pojišťovny vám po této otázce bude vzletně tvrdit, že pojistit lze „všechno“. To samozřejmě není pravda. Tím spíš, že žádné pojištění nezaručuje odstranění příčin pojistné události, ale pouze zmírnění následků.

 

Co tedy lze ve firmě pojistit?

 • Pojištění majetku – staveb a movitých věcí pro případ poškození nebo zničení živelními riziky, nárazem dopravního prostředku, vodou z vodovodních zařízení, pro případ odcizení apod.

 • Živelné pojištění – rizika požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu letadla nebo pádu přemětu, vichřice, krupobití, zřícení skal nebo zemin, povodně, záplavy, sesuvu lavin, pádu stromů nebo stožárů apod.

 • Pojištění All Risks – pro případ poškození nebo zničení věcí jakoukoliv událostí s výjimkou těch, které jsou vyloučeny v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

 • Pojištění přerušení provozu – předmětem pojištění je ušlý zisk, kterého by pojištěný dosáhl, kdyby provoz nebyl přerušen.

 • Pojištění pro případ škod způsobených krádeží či loupežným přepadením – pokud pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc.

 • Pojištění pro případ úmyslného poškození nebo zničení věci – vandalismus.

 • Pojištění technických rizik – prakticky veškerých strojů a strojních zařízení.

 • Pojištění stavebních a montážních rizik – má zajistit přiměřenou ochranu pojištěného během montáže či stavby.

 • Havarijní pojištění motorových vozidel, letadel a plavidel – poskytuje pojistnou ochranu pro případ havárie, živelné události a pro případ odcizení.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu – jde o škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného.

 • Pojištění přepravy – zboží nebo věci (nákladu) při přepravě po silnici a při úkonech se silniční dopravou souvisejících.

 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce – za škodu na přepravovaném nákladu.

 • Pojištění železničních vleček – odpovědnost železničního dopravce za škodu na přepravovaném nákladu.

 • Pojištění odpovědnosti za výrobek – některé pojišťovny toto pojištění zahrnují pod pojištění odpovědnosti za škodu, ale omezují ho pouze na pojistné události v zahraničí.

 • Pojištění profesní odpovědnosti u vybraných povolání – sjednává se například pro lékaře, notáře, advokáty, auditory apod.

 • Pojištění odpovědnosti managementu – na úhradu finanční škody, která byla způsobena třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení manažera nebo člena statutárního orgánu společnosti.

 • Pojištění plodin – pro případ poškození nebo zničení krupobitím, živelní událostí, vyzimováním, jarním mrazem.

 • Pojištění hospodářských zvířat – uhynutí, utracení nebo nutná porážka zvířat z důvodu velmi nebezpečných nákaz, živelních událostí, hromadných onemocnění infekčního nebo parazitního původu, přerušení dodávky elektrického proudu, zasažení elektrickým proudem nebo akutní otravy.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče – odpovědnost za škodu na životě, zdraví, věci a jinou z nich vyplývající majetkovou škodu.

 • Pojištění související – tvoří úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh v zahraničí, úvěrové pojištění, pojištění pohledávek a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pří výkonu povolání.

Pokud bych si měla vybrat ze široké škály pojištění, co je a není vhodné pro mou podnikatelskou činnost, pak bych se vždy poradila s některým z průmyslových makléřů, kteří na českém trhu působí, a kteří mi dají nejlepší vhled do potenciálních rizik a jejich možného pojistného krytí. Pokud takový makléř zároveň vykonává i činnost likvidátora pojistných událostí, může mě daleko lépe připravit a poradit, jak rizikům škodních událostí předcházet a minimalizovat tak negativní dopady do mého podnikání.

A kde takové průmyslové makléře hledat? Nejlépe na stránkách Asociace českých pojišťovacích makléřů (acpm.cz), která sdružuje na 73 členů.

Přečtěte si také:

Víte co je pojištění a k čemu slouží?

http://www.financeproradost.cz/clanek/vite-co-je-pojisteni-a-k-cemu-slouzi

Jak postupovat při škodě na autě způsobené neznámým pachatelem

http://www.financeproradost.cz/clanek/jak-postupovat-pri-skode-na-aute-zpusobene-neznamym-pachatelem

Jak si správně pojistit auto

http://www.financeproradost.cz/clanek/jak-si-spravne-pojistit-auto