+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ

podle NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (od 1.1.2014)

 

PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA JEDNOTKY

Práva

 • svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části; nesmí však ztížit jinému vlastníkovi jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části
 • obdržet jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě
 • seznámit se s informacemi o hospodaření a správě domu a pozemku, včetně nahlížení do 
smluv, účetních knih a dokladů 


Povinnosti

 • udržovat svůj byt (včetně společných částí vyhrazených ve výlučném užívání), jak to 
vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu
 • řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu
 • do 1 měsíce oznámit nabytí jednotky do vlastnictví a počet osob, které budou mít v bytě domácnost, a oznámit všechny změny těchto údajů – totéž platí i pro údaje nájemců
 • přispívat:

na správu domu a pozemku ve výši odpovídající podílu vlastníka na společných 
částech

na společné části domu určené k výlučnému užívání jen některému vlastníku

na odměňování správce domu, vedení účetnictví a podobné náklady vlastní správní činnosti – každá jednotka přispívá stejně

 • platit zálohy na služby (s tím spojeno právo obdržet vyúčtování záloh)
 • při provádění stavebních úprav v bytě umožnit přístup do bytu pro ověření, zda stavební 
úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části
 • zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, a umožnit za účelem jejich provádění přístup do bytu nebo společné části ve výlučném užívání vlastníka jednotky (totéž za účelem umístění, údržby a kontroly zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií)

Převod jednotky

Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

 

! NA CO NESMÍME ZAPOMENOUT !

Vlastník jednotky

 • Vlastník jednotky je povinen nahlásit počet, jména a adresy osob, které mají v bytě domácnost (tj. vlastník a členové jeho domácnosti, nájemci a členové jejich domácnosti atd.).
 • Pokud jednotku vlastní manželé ve společném jmění, nebo více spoluvlastníků, zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu.

Společenství vlastníků

Do 3 let musí dosavadní společenství vlastníků přizpůsobit své stanovy úpravě obsaženév NOZ a doručit je do rejstříku společenství vlastníků. Je rovněž vhodné co nejdříve zrevidovat stanovené příspěvky vlastníků a případně nově a v souladu s NOZ stanovit příspěvky na správu domu a pozemku, na společné části domu určené k výlučnému užívání jen některému vlastníku a na odměňování správce domu, vedení účetnictví a podobné náklady vlastní správní činnosti.

 

! NA CO SI MUSÍME DÁT POZOR !

Při nabývání vlastnického práva k jednotce přecházejí na nabyvatele dluhy předchozího vlastníka související se správou domu a pozemku. Je nutné vyžádat si předložení potvrzení o výši těchto dluhů a v návaznosti na to přizpůsobit obsah kupní smlouvy.