+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Když jsem před dvěma lety cestovala se svojí desetiletou dcerou do Francie, nečekala jsem, že místo stavění hradů z písku a skotačení ve vlnách moře, budeme shánět léky, lékaře a lékařské ošetření. Má dcera dostala těžkou angínu z přehřátí a následného rychlého ochlazování se ve studených vodách bazénů. Když je vašemu dítěti zle, udělali byste všechno proto, jen abyste to zvrátili.

Poté co použijete vlastní léky, které jste si přivezli, začnete shánět první lékarny v místě a radit se s lékarníky, ale když nic nepomůže, jste odkázáni na lékařskou péči v zemi, kde se nacházíte. Že se péče platí a to v nemalých částkách v EURech, nemusím ani připomínat. Proto nemohu nezasdílet svou radu všem, kdo se vydávají do zahraničí, aby si kryli rizika spojená s cestováním (hlavně léčebné výlohy a odpovědnost za škodu), které ať již prožijete dovolenou ve strachu o zdraví sebe nebo svých blízkých, nezažíváte obavy, že vás nikdo neošetří, nebo že vás nešťastná událost, kdy někomu způsobíte náhodou újmu na majetku či zdraví, finančně zrujnuje na několik let.

 

DOBRÉ RADY NA CESTY:

Než někam vyrazíte do zahraničí, vždy si sjednejte CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Doporučené krytí rizik za mě: léčebné výlohy, repatriace, pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví, pokud budete dělat nějaký náročný sport – vždy si připojistěte sport. Všechna ostatní pojištění, která cestovní pojištění nabízí, jsou už jen na vás, o co si pojištění rozšíříte. Pojištění stojí pár korun, ale při pojistné události vám kryje tisíce, desetitisíce, a někdy i miliony korun.

Aby mělo sjednané cestovní pojištění pro klienta očekávaný efekt, měl by vědět, jak v případě pojistné události postupovat. Správný postup mu totiž usnadní řešení problému hned na místě a zároveň urychlí průběh likvidace pojistné události po návratu z dovolené.

Důležitou součástí cestovního pojištění je podpora asistenčních služeb (AS), které jsou připraveny klientovi poskytnout pomoc 24 hodin denně a hovoří s ním v českém jazyce. S operátory asistenční služby může klient konzultovat postup při řešení problému, v případě potřeby je mu zajištěna koordinace řešení. Rozsah asistenčních služeb je závislý na sjednaném typu pojištění, dílčích limitech pojistného plnění i dané pojišťovně a je vždy uveden v pojistných podmínkách. Abyste se mohli na asistenční službu obrátit, mějte při sobě vždy telefonní kontakt, výhodou je i znalost čísla pojistné smlouvy. Škodu nahlaste hned, jak je to možné. Asistenční služba pomůže nejen řešit aktuální problém, ale také vyhodnotí, na co má konkrétní klient nárok, a dle možností koordinuje situaci tak, aby byla vyřešena efektivně a v souladu s pojistnými podmínkami.

Potřebujete navštívit lékaře?

Pokud potřebujete lékařské ošetření, kontaktujte asistenční službu, která vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším smluvním zdravotnickém zařízení a doporučí další postup. Zde se prokažte dokladem o platném pojištění. V případě, že ošetření zaplatíte v hotovosti, uschovejte si pečlivě všechny lékařské zprávy a účtenky. Pokud nemáte dostatek volných finančních prostředků k zaplacení ošetření, požádejte asistenční službu o poskytnutí garance zaplacení platby. Pokud došlo k úrazu cizím zaviněním, zjistěte si veškeré informace o tom, kdo vám zranění způsobil (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, pojišťovnu a číslo pojistné smlouvy). Zajistěte si svědecké výpovědi s podpisy svědků a nehodu ohlaste policii.

Způsobili jste naopak sami škodu?

Máte-li sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, hradí náklady poškozené straně vaše pojišťovna. Konzultujte vzniklou situaci s asisteční službou ještě předtím, než se rozhodnete vaši odpovědnost za škodu uznat. V případě rozporů (necítíte se vinen, odmítáte spoluvinu) vždy trvejte na nahlášení nehody policii. Vždy zkontrolujte, zda jsou zdokumentovány správně všechny skutečnosti nehody (svědci, foto, video, plánek). Nepodepisujte záznamy a protokoly, kterým nerozumíte. Vždy doplňte svou verzi výpovědi v českém jazyce. Pořiďte si vlastní fotodokumentaci škody.

Poškozená, odcizená či ztracená zavazadla

I u těchto pojistných událostí je vždy nejlepší kontaktovat asistenční službu, která posoudí, máte-li nárok na krytí z vaší pojistky, nebo jestli je třeba uplatnit škodu na dopravci, a nasměruje vás k dalším krokům. Pokud byla zavazadla odcizena z ubytovacího zařízení nebo z úschovny pro odložení určené, je třeba prokázat, že došlo k překonání překážek (rozbité zámky, poničené dveře apod.). Vždy je nutné nechat si vystavit policejní protokol. K zavazadlům patří i vaše sportovní vybavení, například kolo nebo golfová výbava. Jestliže byly tyto předměty odcizeny z uzamčeného pokoje, kryje škodu připojištění zavazadel. V případě, že byly odcizeny z místa k tomu určeného (např.: stojan na kola před restaurací) je škoda likvidní z pojištění odpovědnosti provozovatele tohoto místa.

Jak postupovat po návratu?

 • V zájmu urychlení likvidace nahlaste pojistnou událost pojišťovně co nejdříve po svém návratu do ČR.

 • Pečlivě vyplňte formulář hlášení pojistné události, zkontrolujte správnost kontaktních údajů, případně identifikaci příjemce pojistného plnění. S pomocí při vyplnění se můžete obrátit na svou pojišťovnu.

 • Přiložte veškeré doklady – originály zpráv o ošetření úrazu či nemoci, účty za léky či
  zdravotnický materiál apod.

 • V případě úrazu přesně popište, jak k němu došlo a co bylo jeho příčinou, a zajistěte vyplnění příslušné části formuláře lékařem.

 • U vzniklé škody na majetku přiložte policejní protokol, výpovědi svědků, případně
  fotodokumentaci.

 

5 NEJČASTĚJŠÍCH VÝLUK!

 1. Pamatujte, že pojišťovna nenese riziko za pojistnou událost, která nastala v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiných omamných látek. V těchto případech vám může plnění krátit.
 2. Pojišťovna vám rovněž odmítne vyplatit pojistné plnění, pokud ke škodě došlo důsledkem úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z jeho podnětu.
 3. Pojistného plnění se nemusíte dočkat ani v případě, že vzniklá pojistná událost souvisí
  s chronickým onemocněním nebo úrazem, kterým jste trpěli již před sjednáním pojištění a které není stabilizováno.
 4. Častou výlukou jsou v cestovním pojištění extrémní sporty. Ty jsou vždy specifikovány v příslušných pojistných podmínkách, se kterými je vhodné se seznámit před sjednáním pojištění.
 5. V případě těhotenství má každá pojišťovna v pojistných podmínkách vždy stanoveno, do jaké doby se pojištění vztahuje na léčení či operace související s těhotenstvím, případně s předčasným porodem dítěte. Zpravidla od 26. týdne těhotenství již toto vysoké riziko žádná pojišťovna nenese.