+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

“STRÁŽNÍ ANDĚLÉ” NAŠEHO PODNIKÁNÍ

Pokud jste se rozhodli začít podnikat, máte svou vizi, svůj sen, svůj cíl, víte jak na to, a jdete to zkusit, pak je namístě vám představit i vaše “společníky”, kteří vás už budou provázet po celou dobu vašeho podnikání. Pokud chcete být úspěšní, nemůžete se vyhnout znalostem o tom, kdo vás kontroluje a určuje pravidla vašeho podnikání. Nemusíte znát detail všech zákonů, ale měli byste vědět, že existují a co alespoň rámcově obsahují. Pamatujte, že pokud chcete být v podnikání úspěšní, začínáte nikdy nekončící příběh učení se, a to ve všech oblastech života.

“Naši strážní andělé”

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

FINANČNÍ ÚŘAD

SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA (při podnikání na finančním trhu)

 

“Naše bible”

LEGISLATIVA V PODNIKATELSKÉ PRAXI

Autorský zákon

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
, ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje problematiku autorského práva – práva autora k jeho dílu a práva související s právem autorským (např.: právo výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu; právo výrobce zvukového/zvukově-obrazového záznamu k jeho záznamu; právo rozhlasového nebo TV vysílatele k jeho vysílání; právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu; právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu; právo pořizovatele k jím pořízené databázi). Zákon upravuje též ochranu práv dle tohoto zákona a kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících. V neposlední řadě obsahuje úpravu autorskoprávní licenční smlouvy.

 

Zákon o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
, 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon stanovuje co je předmětem daně (obecně: silniční motorová vozidla určená k podnikání); kdo má povinnost platit silniční daň (obecně: fyzická nebo právnická osoba); jak se zjišťuje základ daně (např. dle zdvihového objemu motoru, součtu největších povolených hmotností); jaké jsou jednotlivé sazby daně pro jednotlivé kategorie vozidel (rozdělení dle počtu náprav a tonáže). Dále zákon upravuje možné slevy na dani; definuje zdaňovací období a náležitosti spojené s daňovým přiznáním.

 

Zákon o České obchodní inspekci

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
, 
, ve znění pozdějších předpisů

Zákon zřizuje Českou obchodní inspekci. ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající zboží, výrobky a poskytující služby na vnitřním trhu (vč. spotřebitelských úvěrů) zejména zda: dodržují podmínky k zabezpečení jakosti zboží (zdravotní a hygienická nezávadnost); používají ověřená měřidla; nedochází ke klamání spotřebitele. U potravin, pokrmů a tabákových výrobků kontroluje ČOI jen poctivost prodeje. Zákon upravuje zejména: postup kontrol; pravomoci inspektorů; sankce a spolupráci ČOI s dalšími organizacemi.

 

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
, 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje daň z přidané hodnoty, uplatňovanou na zboží, služby a nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který byl pořízen za úplatu osobou nepovinnou k dani.. Řeší situaci vzniklou členstvím v EU – dodání zboží/poskytnutí služby v tuzemsku – pořízení zboží z jiného státu EU – dovoz zboží. Kromě obvyklých pojmů (daňové subjekty, doklady; místo plnění; základ a sazby daně; souhrnné hlášení) definuje též zvláštní režimy (mj. elektronické a cestovní služby; použité zboží; umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti). Přílohy: mj. seznamy zboží a služeb podléhajících snížené sazbě daně.

 

Zákon o dani z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

, ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje daň z příjmů fyzických a právnických osob – pro obě definuje základní pojmy (poplatníci a předmět daně; osvobození od daně; sazby; zdaňovací období; základ daně a daňová ztráta/položky snižující základ). Zvláště pro fyzické osoby ještě např. příjmy ze závislé činnosti; daň stanovená paušální částkou; nezdanitelná část základu daně; příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu. Od 1.1.2014 jsou součástí zákona i daň dědická a darovací, jelikož došlo ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Zákon má 3 přílohy (Třídění hmotného majetku do odpisových skupin a 2 postupy při změně účtovací soustavy).

 

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

, ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele (související povinnosti zaměstnavatelů upravují jiné zákony). Účast na pojištění je povinná pro fyzické osoby (např. zaměstnanci, společníci a jednatelé spol. s r. o., OSVČ, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, soudci). Zákon upravuje podmínky pro jednotlivé typy důchodu (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí), a dále např. tzv. náhradní dobu pojištění; výpočtový základ; způsob zvyšování důchodu a jejich souběh.

 

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

, ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení (zahrnuje pojistné na důchodové a nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Mezi poplatníky patří zaměstnavatelé – právnické a fyzické osoby, organizační složky státu, služební úřady; zaměstnanci (v pracovním poměru nebo činní na dohodu o pracovní činnosti; členové družstev pracující pro družstvo; společníci a jednatelé spol. s. r. o. a společníci k. s.; likvidátoři; soudci; poslanci a další). Zákon upravuje mj.: sazby, odvod a způsob placení pojistného; penále a pokuty; počítání času a tiskopisy.

 

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

, ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje problematiku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Zákon podrobně stanovuje výši pojistného (vyměřovací základ; rozhodné období; odvody za zaměstnance, za OSVČ, za osoby bez zdanitelných příjmů, odvod pojistného hrazeného státem); způsob vyměření penále; způsob jejich placení; systém přerozdělování pojistného. Dále zákon upravuje též kontrolní mechanismy; povinnosti plátců; vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění.

 

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

, ve znění pozdějších předpisů

Jde o základní právní předpis celého soukromého práva, který tvoří obecnou úpravu ve vztahu k velkému množství jiných zákonů. Občanský zákoník je rozdělen do pěti částí – obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva, ustanovení společná, přechodná a závěrečná. V obecné části jsou vymezeny pojmy, s nimiž občanský zákoník dále pracuje. Do druhé části zákona je vtělen dosud platný a účinný zákon o rodině a je zde upraven nejen institut manželství, ale i příbuzenství a švagrovství a různé formy péče o dítě. Část absolutní majetková práva obsahuje definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění. Relativní majetková práva jsou nejobsáhlejší částí zahrnující různé druhy smluv a závazky z deliktního jednání. Poslední část se zabývá legislativně technickou problematikou, zejména tím, které dosavadní zákony nový právní předpis ruší.

 

Zákon o obchodních korporacích

Zákon 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
, ve znění pozdějších předpisů

Zákon úzce souvisí s občanským zákoníkem a zabývá se úzce vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi. Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení) a družstva (družstvo v užším smyslu, bytové družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost). Zákon upravuje základní podmínky fungování obchodních korporací – založení, vnitřní strukturu orgánů, odpovědnost členů těchto orgánů, činnost v rámci koncernu, zrušení.

 

Zákon o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

, ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách (práva a povinnosti při zpracování těchto údajů). Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, samospráva, fyzické a právnické osoby automatizovaně nebo jinými prostředky. Nevztahuje se na zpracování údajů fyzickou osobou pro osobní potřebu a ve vymezených případech též na zpravodajské služby a polici). K zabezpečení ochrany údajů zákon zřizuje Úřad pro ochranu osobních údajů (struktura úřadu; kompetence; sankce). Zákon dále definuje citlivé údaje a stanoví zvláštní pravidla pro nakládání s nimi.

 

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
, ve znění pozdějších předpisů


Zákon upravuje problematiku ochrany spotřebitele (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání). Zákon stanoví některé podmínky podnikání; úkoly veřejné správy; oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele. Zákon popisuje některé příklady nekalých obchodních praktik a tyto praktiky zakazuje. Zákon se vztahuje především na prodej výrobků a poskytování služeb na území ČR. Ustanovení předpisů upravujících podmínky výroby, dovozu, prodeje a označování výrobků a poskytování služeb nejsou tímto zákonem dotčena.

 

Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

, ve znění pozdějších předpisů

Zákon stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. Zákon se vztahuje na účetní jednotky, tedy na právnické osoby (sídlo v ČR); zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky podnikající na území ČR; fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jejichž obrat za poslední kalendářní rok přesáhl 25 000 000 Kč, organizační složky státu, svěřenské fondy nebo také investiční fondy bez právní osobnosti. Zákon upravuje používané účetní soustavy (vedení účetnictví v plném rozsahu / ve zjednodušeném rozsahu), účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy; dále účetní závěrku; způsoby oceňování; inventarizaci majetku a závazků a systém úschovy účetních záznamů.

 

Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
, ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání. Zákon stanovuje druhy živností (živnosti koncesované, živnosti ohlašovací – řemeslné, vázané a volné); co je a není živností, dále podmínky pro provozování živností (odborná způsobilost); rozsah živnostenského oprávnění (živnosti obchodní a výrobní, živnosti poskytující služby); dále náležitosti spojené se zápisem živnostníka do živnostenského rejstříku případně s vydáním koncesní listiny. V příloze zákona jsou uvedeny Seznamy jednotlivých druhu živností.