+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Cech/gilda – shromáždění řemeslníků či obchodníků za účelem jednotného postupu vůči vnější konkurenci, která by mohla ohrozit jejich živobytí.

  • Cechy či gildy se zpravidla považují za středověkou a raně novověkou evropskou instituci, podobné organizace však existovaly pod jinými názvy i v dalších kulturách. Cech bývá zpravidla skupina řemeslníků, kteří se sami organizují, a jeho cílem je napomáhat ekonomickým a profesionálním zájmům členů této skupiny. Podobný účel má také gilda, která sdružuje většinou obchodníky. V průběhu středověku (od pátého do patnáctého století) se cechy a gildy postupně vyvíjely z náboženských organizací, které se věnovaly dobročinné a společenské činnosti, takže je obtížné je časově zařadit. V Anglii působily kupecké gildy od počátku jedenáctého století a řemeslnické cechy vznikly krátce před koncem dvanáctého století.

  • Jak kupecké gildy, tak řemeslnické cechy se pokoušely o vytvoření monopolu. Gildy měly výhradní právo obchodovat v rámci určitého města a kontrolovaly jeho obchodní infrastrukturu, například závaží a míry. Velmi často také držely v rukou vládu nad městem. Řemeslnické cechy se jednat pokoušely vytvořit si monopol v rámci svého řemesla, takže vyžadovaly po řemeslnících, aby se staly členy cechu, uvalovaly cla na vnější konkurenci, regulovaly činnost svých členů a další. Pro středověké řemeslnické cechy je charakteristická hierarchie učeň – tovaryš – mistr. Cechy rovněž stanovovaly standardy kvality, pracovní postupy a ceníky, a snažily se zajistit svým členům dobrý životní standard.

  • V šestnáctém století se cechovní systém vzhledem k nástupu nových ekonomických systémů dostal do úpadku. Pokusy o jeho oživení, například hnutí cechovního socialismu z počátku dvacátého století, nebyly úspěšné. Systém částečně přežívá i dnes ve specializovaných a tradičních řemeslech, v profesích, jako je právo, medicína, scénáristika a obchod s nemovitostmi.

„Ducha středověkých západních cechů lze nejjednodušeji vyjádřit tvrzením, že strategie cechu je strategie zajištění živobytí.“

Max Weber

Obrázek nabízí cechovní označení řemesel na domech v Praze