+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Osobní bankrot je laický výraz pro oddlužení. Přerostou-li dluhy dlužníkovi přes hlavu a není již šance na jejich splacení, umožňuje současná legislativa tento status jako ochranu před věřiteli a celým procesem vymáhání. Zastavuje exekuce a při splacení alespoň části svého celkového dlužního zatížení i vysvobození z dluhů úplně.

Prakticky to znamená: Dostane-li se osoba do finančních potíží se splácením svých dluhů, může se obrátit na soud a požádat o tzv. oddlužení, které je možné řešit dvěma způsoby – splátkovým kalendářem, který je častější a mezi veřejností známější, a nebo zpeněžením majetkové podstaty.

Oddlužení si klade za cíl poskytnout dlužníku šanci vyřešit své dluhy a motivovat ho ke snaze uhradit alespoň část svých dluhů, přičemž, pokud dlužník splní všechny podmínky, soud ho osvobodí od povinnosti uhradit zbytek dluhů.

 

Kdo může požádat o oddlužení?

 • Právnická osoba, která není podnikatelem (tento případ se vyskytuje zřídka)
 • Fyzická osoba (nejčastější případ)

Zároveň je třeba, aby dlužník měl více věřitelů, jejichž pohledávky jsou po splatnosti a dlužník je není schopen splnit.

 

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení

Pokud se dlužník rozhodne řešit své dluhy oddlužením, je třeba o oddlužení požádat prostřednictvím předepsaného formuláře (tzv. návrh na povolení oddlužení) u krajského soudu, příslušnému podle místa bydliště. Formulář přesně vymezuje informace, které je třeba uvést a jaké přílohy je třeba k formuláři připojit. Formulář lze získat na internetové adrese https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

K návrhu musí být připojeny všechny požadované přílohy, a to:

 • seznam majetku

 • seznam svých dluhů včetně svých věřitelů

 • listiny dokládající příjmy za poslední 3 roky (např. kopie výplatních pásek)

 • výpis z rejstříku trestů

 • listiny, kterých se návrh dovolává a listiny, které prokazují tvrzené skutečnosti (např. úvěrové smlouvy, rozsudky, pracovní smlouva)

V případě, že některá náležitost chybí, soud vyzve k doplnění, kdy ve výzvě specifikuje, jakým způsobem je třeba návrh doplnit.

 • V současné době je prezidentovi republiky předložena novela insolvenčního zákona, která mění podmínky podávání návrhu (Sněmovní tisk č. 785, prezidentovi předloženo k podpisu v lednu 2017). Podle této novely bude moci podat návrh na povolení oddlužení pouze kvalifikovaná osoba (např. advokát, notář, insolvenční správce, společnost s povolením od Ministerstva spravedlnosti ČR). Účelem této novinky je, aby návrhy byly kvalitní a neobsahovaly vady. Cena za zpracování návrhu se může lišit, přičemž existují i bezplatné právní poradny, které zpracují návrh zdarma (dle novely nesmí cena za návrh překročit částku 4.000 Kč bez DPH u jednotlivce a 6.000 Kč bez DPH u manželů).

 

Další postup soudu

 • Jakmile je návrh na povolení oddlužení podán, je povinností insolvenčního soudu se podaným návrhem zabývat a také o něm rozhodnout. Pokud soud shledá, že návrh splňuje všechny požadavky, vyhoví návrhu a oddlužení tzv. povolí. V další fázi řízení mohou věřitelé prostřednictvím soudu uplatnit pohledávky, které mají za dlužníkem a také je soudem ustanoven insolvenční správce, se kterým bude dlužník komunikovat po celou dobu řízení.

 • Insolvenční správce ověřuje tvrzené skutečnosti v návrhu a dohlíží na dlužníka, zda řádně plní své povinnosti. Soud současně nařídí jednání (dle novely se bude konat jednání u soudu pouze pokud o to projeví zájem věřitelé. Pokud nikoli, jednání proběhne pouze se správcem), při kterém bude rozhodnuto, zda bude oddlužení tzv. schváleno a jakým způsobem. Pokud soud a věřitelé nebudou mít pochybnosti o poctivém záměru dlužníka (např. zamlčení příjmů, majetku apod.) oddlužení bude schváleno. Tím okamžikem buď správce prodá vymezený majetek anebo začne dlužník splácet podle splátkového kalendáře – je třeba vnímat, že dlužník splácí sám, bez vlivu správce nebo soudu, a to přesně podle rozhodnutí soudu.

 • Řešit oddlužení lze dvěma způsoby (dle novely bude možná kombinace obou způsobů, čímž se má docílit stavu, aby dlužník splňoval podmínku minimální úhrady 30 % svých dluhů), a to splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetkové podstaty. Zároveň je třeba uvést, že návrh včetně všech dokumentů týkajících se insolvenčního řízení je zveřejněn v insolvenčním rejstříku na internetové adrese https://isir.justice.cz/isir/.

 

Oddlužení – možnosti

 • Oddlužení splátkovým kalendářem spočívá v tom, že dlužník po dobu 5 let splácí své dluhy ze svých příjmů. Pokud za 5 let dlužník uhradí minimálně 30 % z celkové výše závazků, tak mu soud na jeho žádost zbytek dluhů odpustí, a dlužník je tak oddlužen.
 • Naproti tomu podstatou oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je to, že své závazky dlužník splatí z prodeje jeho majetku, nejčastěji nemovitosti, přičemž podmínka úhrady alespoň 30 % svých závazků zůstává i v tomto případě.

 • Oddlužení splátkovým kalendářem trvá maximálně 5 let, méně pouze za předpokladu, že dluhy, které si přihlásili věřitelé, jsou uhrazeny v plné výši. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty trvá různě dlouhou dobu, dokud není prodán majetek, přičemž většinou řízení probíhá kratší dobu než u splátkového kalendáře.

 

Osvobození

 • Poté co dlužník splní splátkový kalendář, může si dlužník požádat soud o osvobození (dle novely již dojde k osvobození automaticky bez žádosti dlužníka) od dosud nezaplacených pohledávek, kdy již dlužník nemá povinnost věřitelům nic platit. Totéž platí v případě, že je zpeněžen majetek u oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.