+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Co se změnilo s novým rokem 2014 a jaká práva mají dlužníci podle nového občanského zákoníku, jehož účinnost vstoupila v platnost 1.1.2014? Jak se mohou bránit před dluhovou pastí a své dluhy i při řádném splácení skutečně snižovat?

Tyto málo známé způsoby snižování dluhů, které nabízí občanský zákoník, však mohou přinést dlužníkům významné úspory.

Znění občanského zákoníku upravující práva dlužníků:

Podle ust. § 1932 nového občanského zákoníku platí, že „má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli“. Proto můžete částečně zabránit dluhové pasti v čase předlužení i tím, že určíte, kterou část Vašeho dluhu budete tou kterou platbou hradit. Pokud chcete uhradit nejprve jistinu a až následně příslušenství, stačí při provádění platby jednoznačně určit, že úhradou splácíte jistinu. Pokud máte u jednoho věřitele více dluhů, vždy určete, který dluh splácíte a zda splácíte jistinu nebo příslušenství. Neprojevíte-li v případě více dluhů svoji vůli, který dluh chcete splácet, platí ust. § 1933 nového občanského zákoníku, podle kterého primárně platí, že „je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný.

 

DOPORUČENÝ POSTUP:

Co nám tedy tento odstavec říká?

Pokud nechcete spadnout do dluhové pasti (tj. že skutečně vypůjčená částka=jistina se nemění/nesnižuje, a na základě ní se generují stále nové a nové úroky + úroky z prodlení a váš dluh stále neklesá nebo naopak se ještě zvyšuje), je nutné přímo a konkrétně věřiteli sdělit, kterou část svého dluhu úhradou splácíte, tj. že platbou hradíte jistinu.

Jak to věřiteli oznámit?

Nejlépe písemně a odeslat doporučenou poštou. Kopii dopisu s podacím lístkem si pečlivě uschovejte.

Vzor žádosti v příloze.