+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Při své práci ředitelky úseku vymáhání pohledávek v bance jsem se často setkávala s případy lidí, kteří se z lásky k bližnímu – kamarádce/kamarádovi, dětem, vnukům, partnerovi, snoubence/snoubenci, bratrovi/sestře – upsali na úvěrové smlouvy jako ručitelé nebo spoludlužníci i přesto, že vůbec neměli ponětí, co to obnáší.

  • Co to vlastně je ručení a spoludlužení?
  • Jaké jsou výhody a nevýhody ručení/spoludlužení?
  • Jaká rizika hrozí s ručitelstvím a spoludlužnictvím?

RUČENÍ

Jedná se o běžný způsob zajištění závazku (tj. zajištění půjčených peněz a jejich navrácení zpět), spočívající v povinnosti ručitele zaplatit věřiteli dluh (pohledávku) za dlužníka. Ručitelem je vždy osoba odlišná od dlužníka, tato osoba má povinnost uhradit pohledávku v případě, že dlužník na tuto neplní řádně a včas. Ručitel, který takto za původního dlužníka dluh zaplatil, je po něm dále oprávněn požadovat jím uhrazenou částku zpět v rámci tzv. regresního nároku. To znamená, že ručitel může po dlužníkovi částku opět vymáhat.

 

SPOLUDLUŽENÍ

V tomto případě spoludlužník v závazku stojí na úrovni dlužníka. Rozlišujeme mezi solidární a nesolidární povinností splnit dluh. Solidární odpovědnost znamená odpovědnost každého spoludlužníka za splnění dluhu v plné výši (v praxi uvedeno „spoludlužníci jsou povinni plnit společně a nerozdílně“). Nesolidární odpovědnost znamená, že věřitel je oprávněn domáhat se po jednotlivém spoludlužníkovi splnění pouze takové části dluhu, která tomuto náleží.

HLAVNÍ ROZDÍL MEZI RUČENÍM A SPOLUDLUŽENÍM

Hlavním rozdílem mezi oběma výše zmíněnými způsoby zajištění závazku je skutečnost, že v rámci ručení se nabízí možnost následně po dlužníkovi požadovat celou uhrazenou částku, a to i soudní cestou. Oproti tomu spoludlužník odpovídá za závazek stejně jako dlužník a nemůže se domáhat vrácení peněz na dlužníkovi, kromě případu nesolidarní odpovědnosti, kde spoludlužník odpovídá za příslušný podíl na závazku. Pokud tedy dojde k uhrazení závazku za dlužníka, vzniká dále nárok dožadovat se pouze rozdílu mezi takovým podílem a již uhrazenou částkou.

 

RIZIKA

V obou případech existuje reálné riziko, že dlužník či spoludlužník nebude plnit své závazky řádně a včas a pro vás to bude znamenat povinnost splnit tyto závazky za něj. Je proto vždy velmi důležité zvážit, za koho se zaručujeme či s kým vstupuje do spoludlužnického vztahu. V případě nesolventnosti dlužníka se velmi snadno můžete ocitnout na straně žalované před soudem, i společně s další zavázanou osobou.