+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Automobil se dnes stal pro mnohé prostředkem, bez jehož existence se dokážeme jen stěží obejít. Jeho užívání však přináší nejen užitek v podobě pohodlí a úspory času, ale i nezanedbatelná rizika. Pořízení vozu je pro mnohé z nás výdaj na dlouhá léta dopředu a proto je třeba si takovou investici chránit. Pojistitelé (tj. Pojišťovny) vytvořili pro tento účel ochrany samostatný pojistný produkt, nebo-li h a v a r i j n í p o j i š t ě n í.

Komu je havarijní pojištění určeno?

Pokud vlastníte nový a drahý automobil, jehož oprava v případě poškození by byla finančně náročná a se kterým jezdí popřípadě více osob, je havarijní pojištění určeno právě vám. U staršího automobilu, jehož oprava se bude pohybovat v nízkých částkách se havarijní pojištění zřejmě nevyplatí. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům s platným technickým průkazem a českou registrační značkou (dříve SPZ), s výjimkou historických vozidel.

Jak si správně vybrat pojišťovnu?

Nabízené produkty na havarijní pojištění jednotlivých pojistitelů jsou na první pohled velmi podobné, ale liší se v některých důležitých aspektech. Například: výší limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, kvalitou asistenčních služeb či možností kombinovat různá rizika apod.

Při výběru pojišťovny a jejího havarijního pojištění by neměla hrát hlavní roli pouze cena pojištění, ale také bezchybná správa pojištění, široký rozsah asistenčních služeb a bezproblémová likvidace.

Dalším velmi důležitým aspektem při výběru pojišťovny, ale ze strany klientů velmi podceňovaným, je, způsob stanovení pojistné částky pojišťovnou. Se způsobem stanovení pojistné částky je také spojena výplata pojistného plnění při pojistné události. Při výplatě pojistného plnění pojistitelé posuzují, zda se jedná o totální škodu nebo o škodu parciální (částečnou). Pojišťovny v případě vzniku totální škody vyplácejí obvyklou cenu vozidla (hodnotu vozidla bezprostředně před pojistnou událostí), zatímco v případě částečné (parciální) škody vyplácí pojišťovna pojistné plnění ve výši nákladů nezbytných na opravu vozidla nebo-li na uvedení do původního stavu před pojistnou událostí, samozřejmě po odečtení spoluúčasti.

Jaká rizika jsou kryta havarijním pojištěním?

Základní rizika, která toto pojištění kryje mohou vzniknout v souvislosti s:

 • dopravní nehodou nebo-li havárií, kde jsou kryta rizika nejen na vozidle nebo majetku, ale i na zdraví či životech cestujících, havárie – poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části jakoukoliv nahodilou událostí (tj. působením vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem apod.) a poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části úmyslným jednáním (zásahem) cizí osoby
 • odcizením – přivlastnění si pojištěné věci krádeží nebo loupeží,
 • živelní událostí – požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo stožárů, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice,
 • vandalismem – poškození nebo zničení úmyslným jednáním třetí osoby

Pojišťovny nabízejí různé kombinace těchto základních rizik, kdy klient se může rozhodnout, proti kterým rizikům se chce pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat samostatně, zvolit kombinaci některých, anebo uzavřít kompletní pojištění.Havarijní pojištění automaticky obsahuje pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob.

Kromě základních rizik existují i další vedlejší rizika, které je možné připojistit. Mezi rizika vyžadující připojištění můžeme zařadit např. pojištění:

 • čelního skla
 • zavazadel a věcí osobní potřeby
 • úrazu přepravovaných osob
 • mimořádné výbavy
 • pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla atd.

Je vhodné podotknout, že škody kryté z těchto připojištění nemají vliv na bezeškodný průběh pojištěného.

Významným doplňkovým připojištěním jsou i asistenční služby, z nichž některé pojistitelé poskytují bezplatně, a to do určitého, předem sjednaného limitu. Asistenční služby fungují po dobu 24 hodin denně, každý den v roce. Celkový rozsah asistenčních služeb v období pojistného roku je většinou omezen horní hranicí pojistného plnění a někdy i četnostní použití této služby po dobu trvání pojištění. Rozsah nabízených asistenčních služeb je velmi různorodý a při výběru pojistitele by toto připojištění mělo hrát svou roli.

 

TIP NA POJIŠTĚNÍ!

Pojištění – All Risk (KASKO) – nejvýhodnější forma pojištění – komplexní pojištění „vše v jednom“, kdy jste pojištění na více rizik současně – pojištění havárie, živlů, odcizení i vandalismu. Hlavní výhodou je nižší cena pojistného, než kdybyste jednotlivá připojištění uzavírali samostatně. Mezi další výhody patří jednání pouze s jedním subjektem v případě nehody a v neposlední řadě platíte jen jednu splátku.

Jaká rizika kryta nejsou tj. výluky z pojištění?

Mezi základní výluky z pojištění, která se uplatňují u všech pojistných produktů, patří válečné události, nepokoje, stávky, terorismus, působení jaderné energie, úmyslné jednání pojištěného nebo vady, které měla věc v době uzavírání pojištění. Všeobecné pojistné podmínky každého pojistitele specifikují přesný seznam všech výluk z pojištění, která se váží k danému pojistnému produktu. V případě havarijního pojištění může jít o další výluky z pojištění např. škody způsobené nesprávnou obsluhou vozidla, špatnou údržbou, řízení vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění nebo také řízení vozidla pod vlivem alkoholu, léků či návykových látek atd.

Kolik stojí havarijní pojištění?

Cena pojištění, tj. výše pojistného, které je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří:

 • typ a značka vozidla
 • pořizovací cena vozidla
 • stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné)
 • zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • různé slevy
 • způsob platby (odvíjí se od frekvence placení)
 • jestli je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby
 • rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodním průběhem pojištění mají nižší pojistné)
 • účel užívání vozidla
 • vybavenost vozidla a jeho zabezpečení
 • místo, kde se vozidlo nachází (město bude dražší než na venkov) aj.

Cena havarijního pojištění, s ohledem na požadované údaje, je takto individuální pro každého klienta. Pro přesnou cenu pojištění Vašeho vozidla je možné využít kalkulačky, pro výpočet pojistné částky, přímo na webových stránkách pojišťoven nebo makléřských společností, které se zabývají sjednávání havarijního pojištění on-line (přes internet).

Důležitější než cena pojištění je kvalita pojištění. Při správném nastavení pojistné ochrany a zabezpečení svého majetku je možné vždy s cenou pojištění ještě výrazně „zahýbat“ a to formou nabízených slev od pojistitelů.

Jaké slevy můžeme u havarijního pojištění získat?

Snížení pojistného můžeme docílit vhodným zabezpečením svého vozidla. Pojišťovny nabízí slevy:

 • až 10% za mechanické zabezpečení vozidla,
 • až 10% za pasivní vyhledávací systém
 • až 20% za systém aktivní lokalizace vozidla

a další slevy lze získat za pískování skel, imobilizér apod.

Slevu lze získat také za bezeškodný průběh pojištění. Tyto bonusy mohou u všech pojišťoven dosáhnout maximální hranice 50%. První rok bez nehody se připisuje bonus o výši 5-10%, což znamená, že maximálního možného bonusu dosáhnete za 5-10let dle pojišťovny. Bonusy jsou na základě potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění přenosné mezi pojišťovacími subjekty. V opačném případě jde o malus (přirážku na pojistném).

Také výše spoluúčasti ovlivní celkovou cenu pojistného. Zatímco u povinného ručení pojišťovna zaplatí poškozenému celou škodu, u havarijního pojištění vždy existuje spoluúčast (částka, kterou se podílíte na pojistné události). Výše spoluúčasti většinou začíná zpravidla u 5% (minimálně však 5tis.Kč) a končí u 20% (min. 20tis.Kč). Nejčastější výše spoluúčasti se pohybuje mezi 5-10%.

TIPY NA LEVNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ!!!

Pokud způsobujete často malé škody, zvolte spíše pojištění s nízkou spoluúčastí. Naopak, jezdíte-li bez nehod a věříte si, zvolte spoluúčast vyšší a pojištění bude levnější.

Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Je proto výhodné pořizovat obě pojištění současně a zvážit možnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. Uzavřením havarijního pojištění spolu s povinným ručením získáte slevu na toto pojištění, lepší asistenční služby a další výhody.