+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Co mi exekutor smí a nesmí vzít upravuje exekuční řád, stejně tak jako veškerou činnost exekutora. Kdo se tedy dostane do situace, kdy nesplácením svých závazků věřiteli propadl – po mimosoudním vymáhání, soudním vymáhání až na nejnižší úroveň tedy exekuční vymáhání, měl by se seznámit se svými právy a povinnostmi plynoucí ze svého nového postavení.

CO MI EXEKUTOR MŮŽE VZÍT

 

 • Exekuce na mzdu (aktuálně: nejméně nezabavitelná částka u jednotlivce je 6154,67 Kč. Nezabavitelná částka se dále zvyšuje o 1538,67 Kč za manželku/manžela nebo každé dítě. Kromě toho ještě zůstává jedna nebo dvě třetiny ze zbytku mzdy (maximálně 1x 3077 Kč nebo 2x 3077 Kč. Částky se mohou měnit v souvislosti se změnou legislativy.)

 • Exekuce na majetek – movitý/nemovitý

 • Exekuce na účet v bance (vč. manžela/lky)

 • Exekuce na pozastavení řidičského oprávnění – pouze v případě exekuce, z důvodu vymáhání výživného na dítě

 • Exekuce na přikázání úhrady z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a dalších produktů finančního trhu

Exekutor může zabavit i majetek, který není ve vlastnictví dlužníka – pokud se domnívá (má nějaké důkazy nebo oprávnění podezření, třeba díky tomu že se daná věc nachází v bytě dlužníka), že se jedná o majetek dlužníka.

To, že má řada dlužníků vedené trvalé bydliště na městském úřadu není žádnou ochrannou proti exekuci spíše naopak. Může to přinášet problémy s doručováním úředních dokumentů. Exekutor stejně není vázán údajem o trvalém bydlišti. To má pro něj jen určitou informační hodnotu. Pokud nezná skutečnou adresu dlužníka, může to vyzkoušet v místě, kde má trvalé bydliště. Pokud ale zná skutečnou adresu dlužníka (pronajatý byt, podnájem, ubytovna nebo prostě „kdekoliv zrovna dlužník bydlí), může jít rovnou tam. Exekutor má oprávnění vstoupit do nemovitosti i bez přítomnosti dlužníka.

Platí ale určitá omezení – exekutor může zabavovat majetek jen v bytě (či místnosti), na níž lze hledět jako byt (či místnost) povinného. V bytě třetí osoby, i když se tam nacházejí věci dlužníka (nebo existuje odůvodněný předpoklad) může exekutor něco zabavit jen se souhlasem třetí osoby.

Jaká práva má exekutor při mobiliární exekuci:

• provést soupis majetku v nepřítomnosti dlužníka,

• zajistit si přístup do místa s věcmi povinného (i odvrtat zámek při překonat jinou překážku),

• provést osobní prohlídku dlužníka,

• sepsat věci, u kterých je důvodné předpokládat, že patří povinnému (samotné tvrzení třetí osoby: “věci jsou moje, nepatří dlužníkovi“ k odvrácení soupisu bohužel nestačí),

• vyžádat si asistenci Policie ČR,

• odvézt sepsané věci do svého skladu.

Pokud se nejedná o majetek dlužníka, je nutné tuto skutečnost prokázat – předložit nějaký doklad o vlastnictví, o koupi apod. Pokud i nadále existují pochybnosti a exekutor neuzná vlastnictví jiné osoby – je nutné se obrátit na soud a podat vylučovací žalobu. O vlastnictví daného předmětu pak rozhoduje soud.

CO MI EXEKUTOR NESMÍ VZÍT

 

Věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů a další, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům – zejména:

 • běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
 • obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, jedna lednička a jedna pračka na domácnost, sporák, vařič, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
 • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
 • snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze záznamy přenést na jiný nosič,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
 • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima,
 • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako společník.

Je-li povinný podnikatel, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

DOPORUČENÍ:

Pokud si nejste jisti, zda za vámi nevázne nějaký exekuční titul (exekuce), můžete nahlédnout do takzvaného Centrálního registru exekucí (Exekutorské komory ČR) https://www.ceecr.cz nebo Centrální registr dlužníků http://www.centralniregistrdluzniku.cz a nechat si vyjet svůj osobní výpis exekucí či prověřit jiné osoby, s kterými chcete uzavřít obchodní či osobní dohody.

ČTĚTE TAKÉ:

.