+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Pamatujete si doby, nebo znáte alespoň z filmů okamžiky, kdy se svatby domlouvaly a než se mladí lidé vzali, vstupovaly do rozhodování o jejich budoucnosti celé rodiny. Vzpomínáte na pojmy jako věno či předmanželská dohoda? Myslíte, že je to již historie nebo bychom se měli k těmto statusům vrátit a opět je uvést v život? Nežilo by se mladým lidem lehčeji, kdyby měli něco do začátku, než se zadlužit prostřednictvím lehce dostupných peněz na dvacet až třicet let?

Historie – VĚNO

Věno (lat.dos) je majetek, který přináší nevěsta do manželství. Uzavřením manželství se věno stane součástí osobního majetku manžela, ten však na druhou stranu nemá na zřízení věna žádný nárok. Předmětem věna může být vše, co má nějakou majetkovou hodnotu, tedy peníze, movité i nemovité věci, pohledávky apod. Věno dříve patřilo k tzv. svatebním smlouvám, jeho účelem bylo přispět na náklady, které manželství přináší. Nevěsta, která neměla vlastní majetek, měla právní nárok na zřízení věna vůči svým rodičům, případně prarodičům, nemanželská dcera ale jen vůči své matce. Rodiče se této povinnosti mohli zprostit jen tehdy, pokud se dcera provdala proti jejich vůli a pokud jejich odmítnutí věno poskytnout schválil soud. Dcera také měla nárok na své věno pouze jednou, v případě dalšího manželství ho už žádat nemohla.

V současném českém právu není institut věna zakotven, jakýkoli majetek, který žena do manželství přinese, tak proto zůstává v jejím vlastnictví, případně jej může zahrnout do společného jmění manželů.

Současnost – PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA

Co je to předmanželská smlouva, kdy je dobré ji využít a jaké jsou její výhody a nevýhody?

PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA

Předmanželská smlouva- je to smlouva mezi partnery či manžely, uzavřená formou notářského zápisu, a to jak před uzavřením, tak během manželství. Může upravovat dosavadní i budoucí majetkové poměry manželů a slouží hlavně k následnému majetkovému vypořádání. Prostřednictvím předmanželské smlouvy lze společné jmění manželů rozšířit, zúžit či zcela vyloučit.

VÝHODY

Výhodou je bezesporu již samotná úprava majetkových vztahů v manželství, možnost snížení rizika plynoucího ze společného jmění manželů, např. z odpovědnosti manželů za dluhy jak vzniklé po dobu manželství tak do něj vnesené. Předmanželskou smlouvu lze také doporučit v případě, že manželé podnikají či jsou společníky veřejných obchodních společností, členy statutárních orgánů apod., a stejně tak v situacích, kdy jeden z manželů vstupuje do manželství s výrazně vyšším majetkem či dluhem.

NEVÝHODY

Nevýhodu lze spatřit na straně slabších stran, které do manželství vstupují s výrazně nižšími příjmy a nelze u nich předpokládat větší potenciál ani po dobu manželství.

V každém konkrétním případě je však vhodné projednat případné znění předmanželské smlouvy s advokátem, aby byla jednotlivá ustanovení připravena na míru toho kterého svazku.