+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Co je to rozhodčí řízení – a jaké výhody/nevýhody pro člověka přináší?

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení – jedná se o jeden z mimosoudních způsobů řešení sporů. Toto řízení probíhá neveřejně, před nezávislými a nestrannými rozhodci a bývá využíváno jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozlišujeme mezi rozhodčím řízení ad hoc, kdy rozhoduje spor jakákoli osoba, kterou si smluvní strany zvolí a institucionálním rozhodčím řízení, které probíhá zpravidla u určité instituce (rozhodčího soudu), podle rozhodčího řádu této zvolené instituce. Pravomoc rozhodčího orgánu je dána dohodou smluvních stran (rozhodčí smlouvou či rozhodčí doložkou).

Výhody

Hlavní výhodou v porovnání s rozhodováním sporů v soudním řízení je jeho rychlost a úspora nákladů s tím spojená. V praxi totiž funguje rozhodování sporů v rozhodčím řízení několikanásobně rychleji, než je tomu v klasickém soudním řízení.

Nevýhody

Jelikož se jedná o řízení jednoinstanční a zároveň zde každý rozhodce a rozhodčí soud vystupuje jako nezávislý subjekt, neexistuje žádná nadřízená instance, která by jejich rozhodovací praxi sjednocovala. Výše zmíněné může představovat hlavní nevýhodu tohoto řízení, a tou je nerovná vyjednávací síla smluvních stran, kdy rozhodčí smlouva nemusela být přijata na základě svobodného rozhodnutí obou stran, ale fakticky došlo k vynucení uzavření takové smlouvy stranou silnější, která si tímto vybírá rozhodce s přijatelnější rozhodovací praxí, a stejně tak pravidla, podle nichž se rozhodčí řízení bude konat. Zároveň jsou v rozhodčím řízení výrazně potlačeny přezkumné prvky, např. přezkoumání rozhodnutí nadřízeným soudem.