+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Osobním bankrotem se většinou rozumí řešení úpadku oddlužením, určené pro dlužníky – nepodnikatele. V úpadku je osoba v zásadě tehdy, pokud má vícero věřitelů a není schopna plnit svoje závazky. Úpadek může být řešen buď oddlužením, nebo konkursem.

ODDLUŽENÍ

Oddlužení může probíhat buď splácením dle stanoveného splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetkové podstaty (=prodejem majetku). Cílem oddlužení splácením splátkového kalendáře je splácet po dobu 5 let a uspokojit tím minimálně 30% svých dluhů. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty připadá v potaz tehdy, může-li k uspokojení alespoň 30% dluhů dojít jednorázovým zpeněžením dlužníkova majetku.

  • Výhody  prohlášením úpadku se přerušují soudní řízení o pohledávkách věřitelů a nemohou být vykonávány exekuce. Zároveň zůstávají zafixovány úroky, které se dále neúčtují. Věřitelé jsou uspokojováni poměrně dle výše jejich pohledávek. Splní-li dlužník podmínky oddlužení, může být osvobozen od neuhrazeného zbytku dluhů – jedná se tedy o způsob, jak se dlužník může „zbavit“ svých dluhů, dodrží-li zákonem stanovené podmínky po dobu plnění oddlužení.
  • Nevýhody  po dobu 5-ti let zůstává dlužníkovi pouze zákonné minimum prostředků, veškeré příjmy nad toto minimum jsou určeny ke splacení dluhů. Dlužník je také po tuto dobu zapsán v registru dlužníků a pod přísným dohledem soudu prostřednictvím insolvenčního správce. Neplní-li dlužník podmínky oddlužení, může soud prohlásit na jeho majetek konkurs. V takovém případě pozbývají účinnosti veškeré výhody oddlužení, dojde ke zpeněžení veškerého majetku dlužníka a nedojde k jeho osvobození od zbytku pohledávek. Velmi často se ve sdělovacích prostředcích vyskytuje informace, že podáním návrhu na oddlužení dlužník může zachránit svoji nemovitost. Tak tomu ovšem vždy není, a proto je vhodné svoji situaci konzultovat s advokátem.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

OSOBNÍ BANKROT: poslední šance na oddlužení, ale i únik před věřiteli

http://www.financeproradost.cz/osobni-bankrot-posledni-sance-na-oddluzeni-ale-i-unik-pred-veriteli

Co budu potřebovat, pokud chci žádat o oddlužení?

http://www.financeproradost.cz/co-budu-potrebovat-pokud-chci-zadat-o-oddluzeni